Om / About

the-naked-human-art.com

What is the theme exhibition the NAKED human art?

Hvad er temaudstillingen det NØGNE menneske?

Temaudstillingen ”det NØGNE menneske” viser 9 meget forskellige kunstneres syn på menneskekroppen ud fra forskellige tolkninger og overbevisninger.

 

Kroppen har gennem hele menneskets historie været omdrejningspunktet for vores forståelse af os selv og vores plads i verden – tænk blot på Venus af Willendorf, de mange kristusfigurer, Leonardo da Vinci´s studier af kroppen og vor tids plastikkirurgi. Kroppen afspejler tiden på godt og ondt – således har kroppen været beundret, skabt begær, skamfølelse, harme og rædsel. Den har i nogle tilfælde været hellig og i andre sammenhænge blot et objekt. Vores forestillinger om, hvad der er skønt og grimt, tager ofte udgangspunkt i kroppen. Og ikke mindst i dag med Snapchat, Facebook og selfies har kroppen en central plads i vores bevidsthed. Og den er svær at blive klog på denne fantastiske krop, som afspejler så mange modsatrettede følelser.

 

Hvordan har kroppen det så egentlig i dag? Temaudstillingen kommer med flere bud på spørgsmålet gennem en bred vifte af fotografier, video, malerier, tegninger og skulpturer, der sætter oplevelsen af den nøgne krop i centrum for fortolkning og udtrykker kroppens mangfoldighed ved hjælp af hver kunstners unikke kunstneriske udtryk og perspektiv.

Deltagerne på temaudstillingen er: Med maleri, foto og video Line Taarnberg, Maleri Lotte Horne, med maleri og skulptur har vi Lotte Kjøller, Grethe Tranberg, Jeff Ibbo og Olav Johannisson, og med foto Esben Fog og Barry Pringle.

 

Under vores udstillinger kan man udover at se de enkelte kunstværker selv forsøge sig som "kunstner" og gengive kroppens former og kurver i croquisevents. Vi er fremsynede og nyskabende og leger gerne med folks blufærdighed gemmen fx. happenings og workshops.

 

Med foredragets kunst har vi Kim Bindesbøl. Interesserer man sig for nøgenhed er der mulighed for at blive klogere på livet som nøgendyrker, når exformand for Danske Naturister Kim Bindesbøll holder foredraget: Det nøgne menneske - om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv.

 

Med os har vi også musikkens kunst med Lars der kan bidrage musikalsk fx. under fernisering. Du kan læse om os alle her på denne side.

 

IN ENGLISH:

The theme of the Exhibition "the NAKED human" presents 9 artists' visions of the human body from their personal interpretations and beliefs.

 

The human body has throughout history been portrayed in art from our many different global cultures and religions, from ancient china, india, americas to all world cultures.

In our western world roots from the ancient egyptian and greek art, like the Venus of Willendorf, to our Christianity beliefs of Jesus, though own scientific knowledge from the ancient greek, ..to the renaissance like Leonardo Da Vinci's studies of the human body, and to todays scientific and religious knowledge, the time changing keeps goes on.

Through the times the human nude has been admired, created lust, shame, indignation and horror. It has in some cases been sacred or an object, and our notions of what is beautiful and ugly, is often based on the human nudity. Especially today with Snapchat, Facebook and selfies, the nude human figure has accupied a central place in our global public space, and created many emotions, opinions and beliefs.

 

The exhibitions The Naked Human art presents artworks by 9 artists in Video, paintings, drawings, sculptures and photographs, and shows the diversity of each artist's unique imagery, expression and perspective.

 

The artists are: Line Taarnberg with paintings, photos and video. paintings Lotte Horne. Lotte Kjøller, Grethe Tranberg, Jeff Ibbo, Olav Johannisson with paintings and sculptures and Esben Fog and Barry Pringle with Photography.

 

During the exhibition, besides viewing our artwork, you can attend a workshop in figure drawing and we present the public with our interpretation of the nude human in happenings and in workshops and you can attend an art lecture "The nude

human in social and private life".. by Kim Bindesboel, past chairman of the Danish Naturalists. We also have music performance during the opening by Lars. You can read about all of us here on the site.

 

________________________________________________________________________

 

 

 

History of the group "the NAKED human art"

Kunstnergruppen "det NØGNE menneskes" historie:

 

Vi startede som kunstnergruppe efter vores første udstilling Juni 2014. Vi vandt blandt mange temaudstillinger til at udstillle "det NØGNE menneske" i et udstillingsted der nu ikke findes mere, "Den Gule Villa" Frederiksberg, København - et mindre udstillingsted. Under udstillingen var også Kim Bindesbøls utrolige foredrag og 3 croquisevents med eventledere og modeller fra gruppen.

 

2,5 år efter i starten af 2017 udstillede vi atter, denne gang på de helt anderledes 300m2 bonede gulve og som inviterede gæster i det velrenomerede SAK Kunstbygning, Svendborg, Danmark. Udstillingen var med sin størrelse og flotte, store værker ganske overvældende og fik meget positiv respons. Der kom 250-300 gæster fra nær og fjern fra hele Fyn og Sjælland alene til ferniseringen, og SAK måtte lave nye værkfortegnelser af flere omgange. Der blev solgt godt. Vi fik meget ros for vores åbningstale, der satte det nøgne menneske ind i et nutidigt perspektiv. Folk var overraskede og positive og pressen har dækket os flot. Der blev afholdt en times croquisevent under ferniseringen mens folk gik rundt og så kunst i samme rum og der var mange der kiggede forbi for at tegne.

 

Begge vores udstillinger har også skabt en del interesse og debat i almindelige folkemunde og i medierne fx. blev videoen fra SAK i Svendborg (der kan ses her på siden) censureret bort fra Facebook fordi der var for mange nøgne mennesker i. Så vores udstilling er ikke ligegyldig. Den vækker debat. Den skaber interesse. Den rammer noget i vores samfund ligenu - og i verden.

 

Måske er det nu at at kampen om retten til den nøgne krop skal stå? Skal du være med? Skal dit sted udstille os næste gang?

 

IN ENGLISH:

The start of the artists group "the NAKED human art": The first exhibit was in 2014 at the Yellow Villa" Frederiksberg, Copenhagen and with lectures and figure drawing lessons.

 

The second exhibit in 28.2 to 5.3.2017 at www.SAK.dk was at the Art Building, Svendborg, Denmark. At thise opening 250-300 guests attended and a lot of praise for the opening speech and the figure drawing event during the opening. People were surprised and very positive, and the press reported the exhibit with great interest.

 

Our two exhibits created a lot of interest and debate. Our video from the SAK exhibition, was censored by Facebook because of the nudity. Both exhibits aroused debate in our local society and on the global social media, all the artwork from the exhibits, is here on our website.

The NUDE art - an art history wiew

det NØGNE menneske - kunsthistorisk set

The nude as art

Det nøgne menneske som kunst

 

Vi har haft Venus fra Villendorf mange tusind år. Så mon ikke det nøgne menneske har været et motiv så længe der har været mennesker som med en pind kunne tegne i sandet, male med okker eller blod på klipperne, eller kunne skære i en træstub. Det at afbilde mennesker uden tøj er en evig sag og påskuddet for at gøre det har vekslet, urfolkene dyrkede frugtbarheds figurer af såvel mænd og kvinder. Oldtidskulturerne havde rituelle og religiøse grunde til at gøre det, i Europas tidlige kulturer fik man sans for de smukke former, da man troede at guderne var en slags idealiserede mennesker, og derfor udviklede en æstetik omkring det nøgne menneske. Kristendommen og de andre monoteistiske kulturer satte ind med syndsbegrebet, som gik noget ud over begejstringen for det nøgne - og især de kvindelige former blev sat i skammekrogen - selvom man kompenserede ved at visse ammende madonnaer eller billedallegorier, der gjorde det begrundet at vise nøgne i dødsriget eller andre uhyggelige steder hvor nøgenheden ikke mentes at ville ægge til ukyske tanker. Studiet af det nøgne menneske til kunstudøvelse foregik efter lig eller i smug, tit var det kun mænd der stod model, så fantasien måtte tilføre det det manglede og figenblade ordnede resten. Så sent som i 1837 Skriver Eckersberg: "I dag malede vi for første gang en kvindelig model, der var 7 guldaldermalere omkring hende og billederne er alle ret naturalistiske."

 

Men grundlaget for den slags modelmaleri som jeg, Jeff Ibbo, også lærte de første år på kunstakademiet var lagt, men sjovt nok var det modernismen der stoppede det igen. Nu skulle kunsten være abstrakt og fortænkt og det nøgne menneske blev igen ligeså ukødeigt som det havde været i middelalderen, det var ikke kunst i sig selv, kun hvis det blev fremstillet for at vise en tanke eller indgik i sammenhæng med filosofisk eller allegorisk indhold. Samtidig med at vi dyrkede den nye maleriske frihed som Cobra og de Abstrakte Ekspressionister og de Konkrete kom med, Fra Jorn, Pollock og Mondrian og de nye Situationiste og Konceptkunstnere, fjernede vi os fra dyrkelsen af det nøgne menneske. ”Det kan du da ikke mene" sagde min højskolelærer Gunnar Jebsen, da jeg en dag havde malet et sort picassolignende billede af en nøgen dame med farverige kulørte former.

 

Det var Svend Wiig Hansen og Palle Nielsen der her hjemme fik drejet kroppen ind i kunsten igen. Selvfølgelig var der andre som Ekelund og Kontillius som selv lejede modeller de malede på personlige måder. Men i store træk er det nøgne menneske gået ud af kunsten, det er mere i film, tegneserier og såkaldt erotisk kunst at det nøgne menneske lever et lidt indeklemt og vitaminfattigt halvliv. Der hvor modeller dyrkes i dag er blandt Folk som mest har lyst til at lære at tegne udenfor akademierne og ofte uden kunstnerambitioner, men måske en ny start?

 

Mange hilsner Billedkunstner Jeff Ibbo

 

IN ENGLISH:

 

by Jeff Ibbo, artist

 

We have had Venus from Villendorf for many thousand years. So I wonder if the nude has been a subject as long as there have been people with a stick could draw in the sand, paint with ocher or blood on the rocks, or could cut a tree stump. The image of people without clothes is a perpetual case and pretext for doing so has alternated, indigenous peoples cultivated fertility figures of both men and women. Prehistoric cultures had ritual and religious reasons to do it, in Europe early cultures had a image of the beautiful forms, since it was believed that the gods was a kind of idealized humans, and therefore developed an aesthetic around the naked human. Christianity and other monotheistic cultures began with sine concept, which opposed to the enthusiasm for the nakedness - and especially the female form was put to shame - even if you compensated by the nursing Madonna or pictorial allegories that made it justified to show the naked in Hades or other spooky places where nudity is not believed to adhere to unchaste thoughts. The study of the naked human art took place in private place after. It often was only men who stood model, so the imagination added that what was missing and figlief subordinates the rest. As late as in 1837 Eckersberg writes : "Today we painted for the first time a female model there was 7 students at the royal artacademy around her and the pictures are all quite naturalistic."

However, the basis was layed for that kind of figur painting, that I, Jeff Ibbo, learned the first years at the royal academy of fine arts, but funny enough it was modernism that stopped figurative art .. again. Now, art should be abstract and conceptuel and the naked human figure was again stylised, as it had been in the Middle Ages, it was not art in itself, only if it was made to display a thought/concept or entered into in the context of philosophical or allegorical content. At the same time we cultivated the new picturesque freedom as Cobra and the Abstract Expressionists and Concrete came with, from Jorn, Pollock and Mondrian, and the new Situationniste and Concept Artists, we removed ourselves from the iamge of the nude. "You cannot mean that " said my highschool teacher Gunnar Jebsen, one day when I had painted a black picasso similar picture of a naked lady with colorful colored shapes.

It was the art professors Svend Wiig Hansen and Palle Nielsen in Denmark, that again turned the human figur back into the danish artscene.. Of course there were others, like Ekelund and Kontillius also from Denmark who hired models to paint in their personal ways.

But basicly, the nude image was out of the art, and it was more in flim, comics and so-called erotic art that the naked human image lives a little cramped and vitamin poor live.

Where nudemodels drawing and paintings is made, is today among people who mostly want to learn how to draw outside academies and often without artist ambitions, but perhaps a new beginning?

Many greetings Artist Jeff Ibbo

_______________________________________________________________________

 

What is the artist group the NAKED human art?

Hvad er kunstnergruppen det NØGNE menneske?

 

Det nøgne menneske er blevet brugt som motiv og model lige siden middelalderen. Motivet har haft sine op og nedture alt efter hvor bonerte folk var og hvilken mode der var. Cavvaragio og Leonardo da Vinci har fx brugt model. I gamle dage var livet som model meget hårdt. De stakkels modeller stod i timevis for kunstnere som Cavaraggio i meget svære stillinger kun støttet af en pind o.lign. Det var et fuldtidsjob som ingen kunne klare og disse modeller døde en tidlig død. Derfor var det heller ikke almindelige mennesker der var kunstnernes model. Det var tiggere, hjemløse og kriminelle der lagde krop til - til gengæld for penge, kost og husly. Det var simpelt hen bedre end at stå i regnen ude på gaden.

 

Nu om dage har modellerne bedre vilkår. Modellerne har endda i Danmark deres egen fagforening. En model står for sin løn 20 min. og har så 10 min. fri. osv. Og modellen har lov til at sige fra overfor meget kompliserede stillinger der vil skade hendes legeme. Så modeller i dag dør ikke af deres arbejde. Men det kræver alligevel sit at være model. Det er hårdt for legemet at sidde i samme stilling i så lang tid. I dag bruges både mænd og kvinder som modeller af alle mennesketyper og udseender; Tynde, tykke, sorte, hvide osv. bliver brugt som model.

 

Ligesom Cavarragio, Leonardo Da Vinci og Picasso og mange andre kunstnere er vi der er i kunstnergruppen "det NØGNE menneske" professionelle kunstnere der bruger det nøgne menneske som model og inspiration i vores kunst. Om det har været på mode eller ej har ikke påvirket vores valg af motiv. Mange af os har arbejdet med mennesket som på trods og i protest til verdens syn på samme. Vi interesserer os for mennesket og dets krop og sind. Vi har sat mennesket i centrum for vores kunst. Hvordan vi gør det er forskelligt akkurat som fortidens mestre.

 

Man kan fx se at vores skulptør og billedkunstner Jeff Ibbo ligger fint i tråd med Giagometti med de langstakte enkle figurer. Billedkunstner Lotte Kjøller rækker tilbage til Barselitz og Cobras ekspressive stil som maler, men er mere modernistisk i sin skulpturer. Grethe Tranberg er med sit mylder af figurer i brunlige farver i slægt med framsk kunst. Skulptør Olav Johannissons skulpturer leder derimod tankerne hen mod arkæisk stil og hans malerier er ekspressive i stil med Bonnard. Billedkunstner Line Taarnberg er med sine dirrekte parafraser inspireret af fortidens mestre fx Rodin. Fotografen Barry Pringle er meget organisk og kommer helt tæt på figuren således at kroppen bliver et tegn - et kropstegn - ligesom de japanske skrifttegn. Vores anden fotograf Espen Fog er derimod meget mere surealistisk og sammensætter figurerne helt i eget univers ligesom billedkunstneren Lotte Horne også gør.

 

Med os har vi to andre kunstarter. Kim Bindesbøll med et meget fremsynet og kreativt foredrag om det nøgne menneske og musikeren Lars der kan bidrage musikalt.

 

 

IN ENGLISH:

 

What is the artist group the NAKED human art?

The naked human has been used as a motif and model ever since the Middle Ages. The motif has had its ups and downs depending on how people attitudes were.

 

Cavvaragio and Leonardo da Vinci for example has used the model. In the old days life as a model were very hard. The poor models stood for hours for artists like Cavaraggio in very difficult positions only supported by a stick like. It was a full time job that nobody could cope and these models died an early death. So it was not ordinary people who were artists nude model. It was beggars, homeless people and criminals who laid the body - in exchange for money, food and shelter. It was simply better than standing in the rain on the street.

Nowadays the models have better conditions. The models even in Denmark have their own Union. A model poses for her salary 20 min. and then 10 min. free and so on. And the model has allowed to say no to very complex positions that will harm her/his body. So models today do not die of their work. But it still requires a lot to be a model. It is hard for the body to sit in one position for so long. Today it is used both men and wemen as models of all types of people and looks; Thin, thick, black, white, etc. are used as a model.

Like Cavarragio, Leonardo Da Vinci and Picasso and many other artists we are professional artists who use the naked human/the nude as model and inspiration for our art in the artist group "the NAKED human art" Whether it has been in vogue or not has not affected our choice of motif. Many of us have worked with a human figure in protest to the world's view of the same. We care about the human body and mind. We've put the mann at the center of our art. How we do that is different just as past artists have done.

One can for example see that our sculptor and artist Jeff Ibbo ties in with Giagometti with the long simple shapes. Visual artist Lotte Kjøller goes back to Baselitz and Cobras expressive style as a painter but is more modernist in her sculptures. Grethe Tranberg is an artist working in the tradition of the old flamish painting of narrative figurative symbolism using a brown palet.Sculptor Olav Johannissons sculptures has likeness to archaic style and his paintings are expressive in style with Bonnard. Artist Line Taarnberg works with direkte paraphrases inspired by past masters such as Rodin. Visual artist The photographer Barry Pringle is very organic and come very close to the figure so that the body becomes a sign - a body sign - like the Japanese characters. Photographer Espen Fog is much more surealistisk and put together the characters perfectly in own universe like the visual artist Lotte Horne also do.

With us we have two other arts. Kim Bindesbøll with a very forward-looking and creative talk on the naked human and the musician Lars can help mucically.

 

 

HVOR UDSTILLER VI? WHERE DO WE EXHIBIT?

Vil du læse "det NØGNE menneske"s nyhedsbrev og følge med i hvor vi udstiller? Læs nyhedsbrev her: If you want to read "the NAKED human art newsletter read it here:

http://the-naked-human-art-news.blogspot.dk/

VIL DU UDSTILLE "det NØGNE menneske?

DO YOU WANT TO EXHIBIT "the NAKED human art"?

Hvis du gerne vil udstille vores temaudstilling "det NØGNE menneske" er du velkommen til at kontakte os her: If you want to exhibit the NAKED human art you are welcome to contact us:

mail: info@the-naked-human-art.com

VIL DU INVITERES FREMOVER?

DO YOU WANT OUR INVITATIONS?

Tilmeld dig dette nyhedsbrev på forsiden: Join the newsletter at the front page-

 

Diasshow fra udstillingen i /from the exhibition in Den Gule Villa på Frederiksberg, DK 2014

Kontakt os her - Contact us

Copyright © All Rights Reserved