Foredrag / talk event

det-noegne-menneske.dk      &      the-naked-human-art.com

TILVALG/FRAVALG:

CHOSE THE TALK-EVENT "THE NAKED HUMAN"

- about bluffiness and nudity in personal, social and societal perspective.


VÆLG FOREDRAG-EVENT "DET NØGNE MENNESKE"

- Om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv

 

det NØGNE  menneske                                           

Oversæt / Translate

FOREDRAG AF KIM BINDESBØLL ANDERSEN:

Kim Bindesbøll Andersen er ingenør og tidligere formand for Danske Naturister og har i en årrække vakt røre med sit foredrag. Han kan foredragets kunst. Nu er der kommet endnu et opsigtsvækkende foredrag fra hans hånd som det er muligt at booke til udstillingen. Hemmeligheder om nøgenhed medfølger og det er umuligt at forklare sig ud af Kims usædvagenlige foredrag - det skal opleves. Men en ting er sikkert. Man kommer op af stolen som tilskuer og bliver prøvet på sin blufærdighed og egne grænser for nøgenhed. Dette er ikke et almindeligt foredrag - det er provokerende kunst!

 

Ud fra trends i tiden og sine personlige erfaringer vil Kim Bindesbøll Andersen undersøge hvilken betydning vi tillægger det nøgne menneske. Han er opvokset med en konservativ opfattelse af nøgenhed som seksuel og anstødelig, men har i sin ungdom gennemgået en proces, hvor han tog et opgør med det kropssyn. Ud fra sin personlige udvikling og eksempler på andre fortolkninger af nøgenhed vil Kim Bindesbøll Andersen stille spørgsmålstegn ved om vi har en sund nøgenkultur. Tilhøreren vil blive konfronteret med sit syn på det nøgne menneske og vil blive udfordret på sine kropspolitiske holdninger.


Vi lever i en tid med stigende nypuritanisme, smalle kropsidealer og øget fokus på iscenesættelse af kroppen. Det har sat den individuelle, mangfoldige og nøgne krop under stort pres og forbundet den med skam. Den nøgne krop tvinges helt automatiseret ind i en snæver seksuel fortolkning – uanset situationen. Den gennemsnitlige nøgne krop er ikke alene sjælden at se i mediebilledet, den er også underlagt et ekstremt smalt og eksklusivt ungdommeligt kropsideal, hvor rynker og ’skønhedsfejl’ er noget man enten ændrer med botox, kirurgi eller Photoshop. Dette tyrani mod kroppen sætter sit undertrykkende spor på menneskers identitet, seksualitet, frihed og trivsel. 


Men der er også en modbeværelse. En bevægelse der insisterer på en frisættelse og aftabuisering af den nøgen krop. At kroppe har lov til bare at være. At bryde allestedsnærværende seksualisering af kroppen. At alle kroppe er unikke og smukke på hver deres egen måde. At jeg selv bestemmer hvordan min krop skal ses på og tales om.


DET NØGNE MENNESKE - om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv.

- Og man går ikke skuffet derfra, men måske kom man lidt op ad stolen.... Prøv selv!


KIM BINDESBØLL`S ARTISTSTATEMENT:

Vores nøgne krop er en ligeså vigtig og central del af vores identitet som vores tanker, sind, holdninger og evner. Ydermere er vores krop uomgængelig og kan ikke skjules eller forties på samme måde som vores tanker. Det nøgne menneske bliver derfor symbol på noget ægte og uomgængeligt - et hudløst ærligt udtryk for hvem vi er. Derfor er det nøgne menneske også forbundet med vores selvværd, frygt, skam og frihed.


KONTAKT:

Det er muligt mod betaling at booke foregraget til udstillingen.


Kontakt:

Kim Bindesbøll Andersen

Caspersvej 4

9330 Dronninglund

Denmark


Tel: 98 19 28 63

Mobile: 26 27 28 63

Mail: kim.bindesboll@gmail.com


CV:

Født 1974.

1999 Initiativtager og medstifter af Danske Unge Naturister


2001 - 2004 Formand for Danske Unge Naturister og siden Danske Naturister


2005 - 2010 Informationsansvarlig i Danske Naturister med pressekontakt og profilering af naturisme


2011 til nu Formand i lokalforeningen Danske Naturister Nord


2014: deltager i Kunstudstillingen "det NØGNE menneske" i Den Gule Villa, Frederiksberg, DK med foredraget "Det nøgne menneske - om blufærdighed og nøgenhed i personligt, socialt og samfundsperspektiv" og fik fuldt hus.


IN ENGLISH:


TALK BY KIM BINDESBOLL ANDERSEN:

Kim Bindesbøll is an engineer and former chairman of the Danish Naturists and he has for years had much interest for his lectures. He can lecture as art and has lately introduced another startling lecture to be held at  this art exhibition.


Based on trends in time and personal experience, Kim Bindesbøll will investigate the importance we attach to the naked person. He is raised with a conservative perception of nudity as sexual and offensive, but in his youth he has undergone a process where he took a look at that body vision. Based on his personal development and examples of other interpretations of nudity, Kim Bindesbøll will question whether we have a healthy nude culture. The listener will be confronted with his view of the naked person and will be challenged on his body positions.


We live in a time of rising new puritanism, narrow body ideals and increased focus on the staging of the body. It has placed the individual, diverse and naked body under great pressure and connected it with shame. The naked body is forced completely automated into a narrow sexual interpretation – whatever the situation. The average naked body is not only rare to see in the media, it is also subject to an extremely narrow and exclusive youthfull body ideal, where wrinkles and ' imperfections ' is something you change with botox, surgery or Photoshop. This wielding against the body puts its oppressive tracks on human identity, sexuality, freedom and well-being.


But there is also a reaction against it. A movement that insists on a release and a reaktion against taboo of the naked body. The bodies are allowed to just be. Breaking the ubiquitous sexualisation of the body. That all bodies are unique and beautifull each in their own way. I myselves decide how my body needs to be looked at and talk about.


THE NAKED HUMAN - about bluffiness and nudity in personal, social and societal perspective.

- and you are not disappointed from there, but maybe you got up a bit. Try yourself!


KIM BINDESBØLL`S ARTIST STATEMENT:

Our naked body is a part of our identity as our thoughts, minds, attitudes and abilities are, but body  cannot be concealed in the same way as our thoughts and feelings.

The nude human is an  expression of who we are, our self-esteem, our fear and shame, from our framework of our culture and religion mindset, to be natural like nature is.


CONTACT:

It is possible to pay and book the lecture to the exhibition.


Contact:

Kim Bindesboll Andersen

Caspersvej 4

9330 Dronninglund

Denmark

Tel: +45 98 19 28 63

Mobile: +45 26 27 28 63

Mail: kim.bindesboll@gmail.com


CV:

Born 1974th

1999 Initiator and co-founder of Danish Young Naturists

2001 - 2004 Chairman of the Danish Young Naturists and since Danish Naturists

2005 - 2010 Information Officer in the Danish Naturists with press contacts and profiling of naturism

2011 to now chairman of the local association Danish Naturists North

2014: participant in the Art Exhibition "it NAKED human" in the Yellow Villa, Frederiksberg, DK with the lecture "The naked  human - on modesty and nudity in personal, social and community perspective" and for full house.


Video of Talk-event of "the NAKED human art" in vARTe Exhibition Hall 2018

Video af foredrag-event af "det NØGNE menneske" i Kunsthal vARTe 2018


Published Date 11/4 - 2018Beskrivelse:Video fra vores 333 m2 store kunstudstilling "Det nøgne menneske" i Kunsthal vARte, Varde 2018. Der har været foredrag i kunsthallen - det gik godt!

På denne video ses Kim Bindesbøll Andersen i færd med sit anderledes foredrag. Folk syntes det var interessant og sikke en masse relevante spørgsmål og en god diskussion... diskussionen tog en halv time efter foredraget. Der var godt 20 personer. I kølvandet på foredraget blev der solgt kunst og lavet aftaler om undervisning på egnen i fremtiden.


Description: Video from our 333 m2 big art exhibition "The NAKED human Art" in the Exhibitionhall vARTe in Varde, Denmark. There has been a talk in the exhibitionhall-it went well! On this video is seen Kim Bindesbøll Andersen in the process with its different talk.People thought it was interesting and what a lot of relevant issues and a good discussion ... the diskussion was about half an hour long. There were more than 20 people. In the wake of the talk were sold art and made agreements on education in the region in the future.

UA-86407433-1